Coach motivate to personal development and jump to the new era

Koçluk Eğitimlerimiz

Kurumlar Açısından

 • Kurumu fark yaratarak geleceğe taşıyacak olan liderlerin / lider adaylarının ihtiyaçlarına özel gelişim hizmeti almaları ile motivasyonlarının ve kuruma bağlılıklarının arttırılması
 • Kişi / kişilerin bireysel kariyer beklentileri ile kurumun ihtiyaçlarını birbiriyle uyumlandırarak, organizasyonel performansın arttırılması

Koçluk Hizmeti Alanlar Açısından

 • Kişilerin performanslarına ve/veya hayat kalitelerine etki eden güçlü ve gelişmesi gereken alanlarına odaklanması
 • Potansiyeline ilişkin farkındalığının arttırılması
 • Uzun ve/veya kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kendine güvenin arttırılması
 • Bire bir koçluk çalışması haftalık yaklaşık birer saatlik oturumlarla yürütülmektedir.
 • Bu tür bir çalışma yaklaşık 20–24 buluşma sonucu, 5-6 aylık bir sürede tamamlanmaktadır.
 • Çalışmanın gidişatına göre 10-12’inci haftalardan sonra, oturum aralıkları 15 günde ya da ayda bire çıkartılabilir.
 • Kişisel ihtiyaçlara göre ve koçluk alan kişinin gelişim hızına göre bu süre, artı- eksi birkaç hafta fark edebilir

Birinci Aşama - Analiz

Bu aşamada, kurumun ve / veya koçluk alacak kişilerin hedefleri, ihtiyaçları ve öncelikleri değerlendirilir.
Kurumsal koçluk programında, koçluk alacak kişi/kişilerle ilgili, varsa mevcut yetkinlik analizleri, performans değerlendirme sonuçları, yönetici ve IK’nın görüş ve değerlendirmeleri ilişkin bilgi toplanmaya çalışılır.

İkinci Aşama - Uygulama

Bu değerlendirmeler sonrasında koçluk görüşmelerine başlanır.
Koç farklı yöntem ve uygulamalarla koçluk hizmeti alan kişi/kişilerin iş yapış tarzı iş sonuçları, somut performans göstergeleri ile yöneticisi/ iş arkadaşları tarafından algılanışı ve
diğer konularda gelişim ve değişim amaçlı çalışmalar yaparlar. Çalışmanın başlangıcında önemli bir nokta koçluk alan kişi/kişilerin gelişim alanları konusunda mutabık olması ve değişime istekli olmasıdır.

Koç gerektiğinde ev ödevleri verir, birlikte vaka analizleri yapılır, alternatif davranış şekilleri, yaklaşımlar ve bunların iş sonuçlarına etkisi tartışılır. Yeni yaklaşım ve tutumlar belirlenir ve uygulama yolları
geliştirilir.

Üçüncü Aşama - Geri Bildirim ve Değerlendirme

Her koçluk görüşmesi sonunda koçluk alan kişi/kişilerin görüşmeden kazanımları hakkında geribildirim alınır.
Ayrıca kurum tarafından koçluk alan kişilerin gelişimine yönelik geribildirim ve raporlama talep edilirse, koçluk hizmeti alan kişi/kişilerin bilgisi dahilinde ve kişiye özel bilgilerin gizli kalması koşulu ile, çalışmanın belli dönemlerinde (3 ya da 6 aylık periodlarda) IK ve doğrudan bağlı olduğu yöneticisi ile gelişim değerlendirilir. Aynı zamanda kişi/kişilerin gelişim alanlarına ilişkin hedefleri üzerinde gösterdiği değişim konusunda geri bildirim alınır.

Beklentilerin Netleştirilmesi

 • Koçluk Öncesi Beklentileri Belirleme Formu
 • Gelişim Yolunda Değerlendirme Anketi

Hedef Belirleme Araçları

 • · SWOT Analizi Çalışması
 • Kişisel Vizyon Çalışması
 • Başarı Engelleri Formu
 • Kişisel Denge Çemberi
 • Profesyonel Denge Çemberi
 • Liderlik Denge Çemberi
 • Davranış Tarzları Envanteri

Kariyer Gelişimi Araçları

 • Kariyer Matrisi
 • Kariyer Senaryosu Yazma

Çatışma Çözme Araçları

Zaman Yönetimi Envanteri

Zaman Yönetimi Araçları

İletişim Araçları

Güçlü Sorular

Temel Değerleri Belirleme Listesi

Koçluk oturumlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni araçlar eklenebilmektedir.

Pusula Koçluk Programları’nın genel içerik / kapsamı aşağıda belirttiğimiz ana konu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Vizyonu netleştirmek
 • Yaşam dengesini keşfetmek
 • İstenilen hedeflere ulaşabilmek için gerçekçi stratejiler geliştirmek
 • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak
 • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşımak
 • Anlamlı ilişkiler geliştirmek
 • Etkili liderlik tarzları geliştirmek

Pusula Kurumsal Koçluk Programı’nın amacı, yöneticilerin / yönetici adaylarının ve genç yeteneklerin,

 • kariyer yollarında ya da özel yaşamlarında kendilerine güçlü hedefler koyabilmelerine,
 • bu hedefleri hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları içsel motivasyonu kazanabilmelerine,
 • yönetim görevleri içinde ihtiyaç duydukları kişilerarası ilişkileri başarıyla yürütmelerine
 • iş ve özel hayatlarında maksimum etkiyi yaratabilmelerine düzenli bire-bir koçluk oturumlarıyla yardımcı olmaktır.

Koçluk, İngilizce’de “Coaching” kelimesi karşılığında kullanılıyor. “Coach”, değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için yararlanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak ilk kez 1500′lü yıllarda kullanılmış. Zaman içinde bir durumu bulunduğu aşamadan daha ileri aşamalara taşımak anlamında kullanılmasıyla, koçluk “çalıştırıcı” ile eş anlamlı anılmaya başlanmış. Aslında Koçluk tam anlamıyla değerli olanın, yani “İNSAN”ın, potansiyelinin bir noktadan hedeflenen diğer noktaya taşınmasına odaklanıyor.

Biz koçluğu, koçluk almaya istekli kişilerin iş ve/veya özel yaşamlarında kendilerinin seçtiği ve ihtiyaç duyduğu alanlarda potansiyellerini harekete geçirip yüksek performanslı değişim yaratabilmeleri için kurdukları ilişki biçimi olarak tanımlıyoruz.

Koçluk ilişkisinde, koçluk hizmeti alanı, kendi potansiyelini kullanarak kendisi için en doğru kararları verecek en yetkili kişi olarak kabul ediyoruz. Koçu ise, kişiye özel gelişim yolculuğunda koçluk alanın kaynaklarına ulaşıp, belirlediği amaçlar doğrultusunda harekete geçirmesinde yol arkadaşlığı yapan profesyonel rehber olarak tanımlıyoruz.

Koçluk ilişkisinde, her kişinin kendine has gelişim yolu ve tarzı olduğunu varsayıyoruz ve tüm süreci kişiye özel tasarlıyor ve yürütüyoruz. Koçluk sürecinde koç olarak, koçluk hizmeti alanın ajandasına bağlı kalıyoruz.

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda insanın kendini, yaşamı, varoluşunu sorguladığı, sorularına “hızlı” yanıtlar aradığı, modern çağın mekanik ihtiyaçlarının ve üretiminin yanı sıra tüm bunların “neden?” ve ne için?” yapıldığı ve “olduğu”nun sorgulandığı bir dönemdeyiz. Bu konuların artık sadece felsefe sohbetlerinde değil, günlük hayatın içinde, iş yaşamında konuşulur, tartışılır olduğunu görüyoruz.

Doğu toplumları bu soruları sufizm gibi mistik, ruhsal bakış açılarıyla cevaplamaya çalışırken, batı toplumları “yönetim bilimi”, “kişisel gelişim” gibi isimlerle ortaya çıkardıkları sistematize edilmiş anlayışlarla cevaplamaya çalışıyorlar. Bu arayış, doğu toplumlarının mistik ruhsal gelişim anlayışı ile batı toplumunun sistematik yönetim ve gelişim anlayışının tek başlarına insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz olması ile ilgili olsa gerek…

Batı’da giderek yaygınlaşan temel yaklaşım, insanlarının bireysel alanlarını koruyarak iş yaşamlarında “yüksek performans” ile üreten takımların üyesi olarak çalışabilmeleri. Bu, doğal olarak iyi insan ilişkilerini, kişisel liderliği farkındalıkla ve yerine göre bir takım üyesi olarak takım liderliğine dönüştürebilmeyi, sıradan değil fark oluşturabilecek yaratıcılığı ortaya koyabilmeyi gerektiriyor. İnsanların bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan pek çok eğitim ve gelişim çalışmaları arasında “koçluk” hızla üst sıralarda yer alma yolunda…

Ülkemizde henüz tanınmaya başlayan koçluk 1980′li yıllardan bu güne özellikle gelişmiş ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde yaygın olarak kullanılan bir kişisel gelişim metodu. Koçluğun insan yaşamına ve iş yaşamına getirdiği katkıların somut olarak ölçülmesi konusunda da pek çok araştırma yapılıyor. Elde edilen sonuçlar, özellikle yönetsel kademelerde bulunanların, iş sahiplerinin ve yaşamlarında gelişim, yüksek motivasyon ve başarı peşinde olanların koçluk almaları halinde yaşamlarının pek çok alanında istedikleri sonuçlara ulaşabildiklerini kanıtlanıyor.

Bizim İçin Ne Dediler?