Yöneticilik Dünyasına Giriş: Liderin Yetkinlik Defteri


Amaç


Bu eğitim çerçevesinde katılımcılar çeşitli aktiviteler ve alıştırmalarla kendi Lider Yöneticilik yetkinliklerinin farkına varacaklar, geliştirilmesi gereken yanları hakkında geribildirimler alarak gelişim sürecine başlayacaklardır.

Kapsam


Lider Yöneticilik Kavramları
 • Liderlik ve Yöneticilik
 • Lider Yönetici Yetkinlikleri
 • Yeniçağda Liderlik Ne İstiyor?
 • Liderlik Tarzları
 • Durumsal Liderlik
 • Yönetim Araçları
  • Değer, İlke ve Hedeflerle Yönetim
  • Planlama
  • Delegasyon
  • Yetkin Kılmak (Empowerment)
  • İnisiyatif Kullanmak
  Çalışanlarla İlişkiler
  • Katılımcı Yönetim: Farklı davranış tarzlarını anlamak ve sinerjiye dönüştürmek
  • Çalışanlarla ilişkilerin analizi (TA)
  • Problemli Çalışanlarla Başa Çıkmak: Geribildirim
  • Astları Motive Etmek

  • Kimler Katılabilir?


   Kurumun ilk kademe yöneticileri ve/veya yönetici adayları hedef kitlesini oluşturmaktadır

   İdeal Süre


   Eğitimin süresi 2 gündür.

   Katılımcı Sayısı


   İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

   Desteklenen Yetkinlikler


   Temel yöneticilik – liderlik
   Geribildirim verme
   Delegasyon
   Astlarını motive etme
   Performansı değerlendirme

   Sunulan Fayda


   • Eğitimde verilen teorik bilgiler, rol canlandırmaları, vak’a çalışmaları, uygulama ve oyunlar katılımcıların farkındalıklarını arttırarak astları ile olan ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecek dolayısıyla ideal lider /yönetici olmalarına imkan sağlayacaktır.
   • Aynı zamanda eğitim çalışanların kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır.
   •  

DURUMSAL LİDERLİK – BLANCHARD MODELİ (MDI)


Amaç


Durumsal Liderlik, yetenekleri geliştirmek için bir model. Bu model, liderler için, çalışanlarının gelişmeleri ve kendilerine güvenmeleri konusunda yardım eden bir yol. Aynı zamanda, organizasyondaki enerji salımı, yaratıcılık ve kişisel hedeflerle organizasyonun hedeflerini uyumlu hale getirmek için bir strateji. Bu eğitim ile katılımcıların, hızla değişen dünyada ve organizasyonlarda yeni liderlik rolünü benimsemeleri; kişilerin gelişiminde, farklılığı ve değişimi yönetmede, esneklik ve intibak etmenin öneminin farkında olarak, yönetim tarzlarında bir değişim yaratmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Kapsam


 • İş dünyasındaki değişimler: Neydi? Ne oldu?
 • Liderlik rolündeki değişimler: Bugünün liderlerinden neler bekleniyor?
 • Durumsal Liderlik modelinin altındaki temel inanç ve kabulleri
 • Durumsal liderlik için üç temel beceriyi tespit etmek
 • Çalışanların gelişim seviyelerini göz ardı etmeyelim!
 • 4 farklı liderlik tarzı ile yönetim
 • Neden “en iyi” liderlik tarzı diye bir şey yok?

 • Kimler Katılabilir?


  Orta düzey yönetici ya da yönetici adayları bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 12 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Yönetim becerisi ve Liderlik
  Koçluk becerisi
  Kişilerarası etkili iletişim

  Sunulan Fayda


  • Organizasyonlarda liderlik için ortak bir dil geliştirilecektir.
  • Katılımcılar kişilerin gelişiminde, farklılığı ve değişimi yönetmede, esneklik ve intibak etmenin önemi fark edileceklerdir.
  • Eğitim sonrasında lider-çalışan arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkararak, kişilerle performans ve gelişim üzerine yapılan görüşmelerin sıklığı ve kalitesi arttırılacak; bu yolla çalışanlar kendi yönlerini bulma ve kendi gelişimlerinin sorumluluğunu almaya teşvik edilecektir.
  • Farkların takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir kurum kültürü yaratılacaktır.

   

KOÇLUK ANLAYIŞIYLA LİDERLİK


Amaç


Koçluk kavramının ortaya çıkışıyla bireylerin kişisel gelişimlerinin sorumluluğunu kendilerine bıraktık. Bu süreçte, ne bir adım önde, ne bir adım geride, yanlarında yer alarak ve güçlü sorular sorarak potansiyellerini ortaya çıkarmaları için onlara ayna tutmaya başladık. Şimdi sıra bu duruşu bir yönetim ve liderlik modeli olarak deneyimli yöneticilere benimsetmekte... Bu eğitim katılımcıların, yönettikleri ekipleri, kendi kendilerini keşfetmeleri için yüreklendiren, yüksek performans göstermeleri için potansiyellerini kullanmalarına imkân veren, çalıştıkları alanlarda güçlü hedefler koyabilmelerini sağlayan koçluk anlayışı ile liderlik etme ve etkili ilişkiler kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam


 • Koçluk sürecini tanımak: Koçluğun diğer yönetim modellerinden farkı ve faydaları
 • Koçluk anlayışı ile liderlik yapacak kişinin kendi potansiyelinin farkına varması
 • Koç lider adaylarının kendi gelişim hedeflerini de netleştirerek, koçluk anlayış ile liderlik edecekleri kişilere etkili hedef belirleme ve bu yolda stratejiler geliştirme becerisi kazanmaları
 • Koçluk anlayışı ile liderlik için en gerekli beceriler


 • Kimler Katılabilir?


  Orta ve üst düzey deneyimli yönetici ya da yönetici adayları bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 12-15 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Koçluk becerisi
  Kişilerarası etkili iletişim
  Kişisel farkındalık

  Sunulan Fayda


  • Katılımcılar yetkinliği ve motivasyonu yüksek çalışanları için ortak bir liderlik modeli sergileyeceklerdir.
  • Kuruma vizyoner, stratejik bakış açısının gelişmiş ve kişisel gelişim ve değişimi hızla hayata geçiren çalışanlar kazandırılacaktır.
  •  

YÖNETİCİLER İÇİN “ZOR” U YÖNETMEK


Amaç


“Hayat gün geçtikçe zorlaşıyor”, son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir ifade olmaya başladı. Gerçekten, bir ikilem olarak teknoloji yaşamın daha çok pratik yanlarını kolaylaştırırken kendi içimizde yaşadığımız çelişkiler derinleştirmekte, ikili ilişkilerimizi sürtüşmeden yaşamak zorlaşmakta ve işin getirdiği baskı ve yükler ağırlaşmaktadır. Aslında herhangi bir “ZOR” la karşılaştıktan sonra onu kontrol altına almak ve baş etmek hayli sancılıdır. Bu program dizisinde önleyici baş etme stratejileri kazandırılacaktır. Bir başka deyişle “ZOR’luklarla karşılaşmadan bir yaşam sürdürülebilir mi ?” sorusuna cevap aranacak bir içsel yolculuğa çıkılacaktır. Daha çok deneyimsel yürütülecek olan bu modüler programın amacı yöneticileri yaşamlarının bütününde (iş/özel) karşılarına çıkabilecek kendilerine dair, diğer insanlara dair ve işlerine dair “zor”luklarla baş etme ve yönetme becerileri ile donatmaktır.

Kapsam


Program, 3 ana modülden oluşmaktadır.
 • Modül I: Kendi Yarattığım Zorluklarla Baş Etmek: İç Huzuru Yaşamak
 • Modül II: Her Koşulda Sağlam İlişkiler Kurmak, Sürdürmek
 • Modül III: İşi Yönetmek / Gerektiğinde Krizi Yönetmek

 • Kimler Katılabilir?


  Ast, üst, iş arkadaşı, müşteri, tedarikçi, (kendisi dahil) insanlarla birlikte iş gören yöneticiler.

  İdeal Süre


  6 hafta sürecek olan program haftada 1 gün, 4 saatlik oturumlar şeklinde yürütülecektir

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 10-12’dir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Kişisel Farkındalık
  Problem Çözme
  Tutarlılık (doğruluk/güvenilirlik)
  Kişilerarası Etkili İletişim
  Çatışma Yönetimi

  Sunulan Fayda


  • Katılımcılar derin bir farkındalık yaşarak kendi öz değerlerinin boyutlarını görecekler ve mevcut potansiyelleri ile nasıl farklı bir yaşam sürdürebileceklerini anlayacaklardır.
  • Sistemin önemli yapı taşları olan yöneticilerin “ZOR”u geri bıraktıkları kurum diğer çalışanları ve mekanizmaları ile daha sağlıklı işleyen bir yapıya doğru adım atacaktır..
  •  

ETKİLİ GERİ BİLDİRİM VERME VE ALMA


Amaç


Bu eğitimin amacı, katılımcıların gelecekte yönetim kademesinde olmaları gereği astlarını geliştirme sorumluluklarını yerine getirmeleri için "etkili geribildirim verme" yetkinliklerinin gelişimine destek olmaktır. Eğitimde katılımcılar, etkili geribildirim verme ile ilgili kendilerine aktarılan teorik bilgileri çok sayıda vak'a veya rol canlandırması ve grup çalışmaları ile hayata geçirme imkânına sahip olacaklardır.

Kapsam


 • Geribildirim nedir? Neden önemlidir?
 • Geribildirim alanın ve verenin rolleri: Nedir? Ne değildir?
 • Etkili geribildirim adımları
  • Kendini tanı
  • Karşındakinin potansiyelini harekete geçir
  • Rahatlatma
  • Rapor kurma – duygusal köprü oluşturma
  • İletişim (dinleme, güçlü sorular vb.)
 • Hissedilebilir, ölçülebilir, sürdürülebilir performans artışı için süreci yönetmek
 • Geribildirim sürecinde kişisel ve toplumsal zaaflarımız / defolarımız
 • Etkili geribildirimin yol haritası – SBI (situation, behaviour, impact) yaklaşımı
 • Yapıcı ve yıkıcı geribildirim: Kazançlarımız vs. kayıplarımız

Kimler Katılabilir?


Kurumlardaki tüm çalışanlar

İdeal Süre


Eğitimin süresi 1 gündür.

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Rapor kurabilme
Derin dinleme
Duygu kontrolü
Kararlılık

Sunulan Fayda


 • Bu yetkinliği kazanmış olmak katılımcıların, iş ortamında hem daha etkili ve sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine, hem de yaptıkları işten ve aldıkları iş sonuçlarından tatmin, başarı duygusu yüksek ve üretkenliği artmış bir ekip ile işbirliği içerisinde çalışmalarına olanak sağlayacaktır.
 • Kurum açısından ise kurum içi sağlıklı ilişkilerin temin edilmesi için temel oluşturacaktır.

 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ


Amaç


Çatışma ortamında yer almak, günümüz insanının çalışma ve özel yaşamlarının doğal bir parçası halini almıştır. Bir çatışmanın sona ermesi, doğası gereği insanların zihinlerinde kazanç ya da kayıpla özdeşleşmektedir. Oysa dünyada hemen hiçbir durumda tek bir kazanan ya da kaybeden yoktur. Bu seminerde katılımcılar, çeşitli çatışma durumlarıyla nasıl başedebileceklerini deneyimleyerek öğreneceklerdir. Kendilerini derinlemesine tanıma fırsatı bulacaklar, daha esnek bakış açısı kazanacaklar, popüler adıyla daha yüksek EQ'ya (Duygusal Zekaya) sahip olabilmek için ipuçları elde edeceklerdir.

Kapsam


 • İçsel çatışmalar
 • Kişilerarası çatışmalar
 • Farklı davranış tarzlarını anlamak ve sinerjiye dönüştürmek
 • Grup içi çatışmalar
 • Gruplar arası çatışmalar
 • Çatışma kaynakları
 • Çatışmalara yaklaşımlar ve kişisel tarzlar
 • Çatışmalarla başa çıkma
 • Kazan/kazan yaklaşımı

 • Kimler Katılabilir?


  Kurumsal dünya içinde yer alan tüm çalışanlar

  İdeal Süre


  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 12 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Kişisel farkındalık
  Duygu kontrolü
  Etkili iletişim
  Problem Çözme

  Sunulan Fayda


  • Farklılıkların tahammül ve takdir edildiği bir kurum kültürü yaratılacaktır.
  • Katılımcılar duygularını ve davranışlarını kontrol etmeyi öğrenerek diğer kişi ve departmanlara model olacaklardır.
  •  

Table of Contents