EĞİTİMCİ YETİŞTİRME / GELİŞTİRME PROGRAMI


Amaç


Küçük kalmanın yok olmakla neredeyse eşdeğer olduğu bugünün iş dünyasında, kurumlar şirkete birleşmeleri, yeni iş kollarında ekiplerini büyütmek gibi stratejilerle büyük organizasyonlar olma yolunda hızla ilerliyor. Bu büyüme kurumları daha fazla kendine yeten, kendi kaynaklarından öğrenen yapılar, sistemler oluşturmaya ve bu yönde yatırımlar yapmaya yöneltiyor. Bu programın amacı, kendi kaynaklarından öğrenen organizasyonların kendi içinden eğitimci olarak yetiştirilmek / geliştirilmek üzere seçtiği kişilerin, eğitim içeriğinin hazırlanmasından sunulmasına, katılımcılardaki gelişimin ölçümlenmesinden takibine kadar ki tüm süreçlerde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek sağlamaktır.

Kapsam


Program 3 temel becerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanmıştır:

1. Sunum Becerileri

 • Öğrenmeyi kolaylaştırıcı ortamın yaratılması
 • Öğrenme sürecinin etkili yönetilmesi:
 • Sahne becerileri: Ses tonu, beden dili, nefes, jest ve mimiklerin etkili kullanımı

2. Öğretme / Öğrenilmesini Sağlama Becerileri

 • Öğrenmenin temel ilkeleri: Yetişkinler nasıl öğrenir?
 • Öğrenmeyi engelleyen unsurlar
 • Öğreten pozisyonundan öğrenilmesini sağlama pozisyonuna geçiş

 • 3. Eğitim Materyali Hazırlama Becerileri

  • Eğitim materyallerinin hazırlanması
  • Öğrenmeyi kolaylaştırıcı uygulamalar
  • Eğitim sonrası ölçme ve değerlendirme

  Kimler Katılabilir?


  Programa kurum içerisinde farklı pozisyonlarda görev yapıp aynı zamanda iç eğitimci olarak yetiştirilmek istenen / isteyen kişiler ya da hali hazırda iç eğitimci olup bu alandaki becerilerini geliştirmesi beklenen çalışanlar katılabilir.

  İdeal Süre


  Program sınıf-içi eğitim, atölye çalışması ve/veya takım koçluğu formatında yürütülebilmekte olup; kurum beklentilerine cevap verecek içeriğe bağlı olarak süresi 3 ila 5 gün arasında değişebilmektedir.

  Katılımcı Sayısı


  İdeal katılımcı sayısı 8–10 kişidir.

  Desteklenen Yetkinlikler


  Sunum Becerileri / Etkileme
  Kişilerarası etkili iletişim
  Planlama ve organizasyon

  Sunulan Fayda


  • Bu eğitim programı sonrasında katılımcılar, konuya ilişkin mevcut bilgi ve becerilerindeki gelişime açık yönler hakkında farkındalık geliştirerek, gelişmeye yönelik kişisel aksiyon planları yapacaklardır.
  • Kurumlar ise, mevcut insan kaynaklarının gizli potansiyellerini, kişilerin kendilerine, kuruma ve diğer çalışanlara katma değer yaratacak şekilde değerlendirecek ve çalışanların motivasyonlarının arttırılmasına yönelik bir yatırım yapmış olacaklardır.
  •  

“İŞİ” YÖNETENLER İÇİN İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ


Amaç


Artık başka bir dünya var. Oyunun kuralı hızlı olmak. Günümüz rekabet koşullarında hızlı ve öngörülü olan kazanıyor. Rekabet avantajı için işi yönetenler ekiplerini de aynı hızda yönetmek zorundalar. Yeni anlayış artık her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi gibi donanımlı olmasını ve kendi İK yönetimini kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturabilmesini öngörüyor. İK profesyonelleri artık “iş” yöneticilerinin aynı zamanda etkili bir “insan” yöneticisi gibi de çalışmasını kolaylaştırmak için var. İşte bu eğitim; yöneticileri çalışma hayatında insan yönetirken karşılarına çıkan kavram ve süreçlerle tanıştırıp bilgi edinmelerini sağlamak ve insan yönetimini de “iş” edinmelerini sağlamak için kurgulanmıştır. Bu eğitimde amaç hiçbir şekilde İK Uzmanı yaratmak değildir. Eğitimde kapsanacak tüm konular İnsan Kaynakları profesyonellerinin değil, başka departmanları yönetenlerin perspektifine ve onların günlük hayat ihtiyaçlarına uygun olarak ele alınacaktır. Bu eğitimde kullanılan tüm öğrenme teknikleri bu amaca uygun dizayn edilmiştir.

Kapsam


Eğitim boyunca çalışılması planlanan ana konular aşağıda belirtilmektedir:
 • Strateji ve insan kaynakları yönetimi
 • Kavramlar ve süreçlerin tanıtımı
 • Çalışma ortamında insan
 • İnsan Kaynakları planlaması ve performans indikatörleri
 • İş Analizi
 • Yetkinlik modelleri ve uygulama alanları
 • İşgücü kaynağı yaratma, seçme ve yerleştirme
 • Performans yönetimi
 • Ücret yönetimi
 • Yetenek yönetimi
 • Eğitim ve geliştirme
 • İş Yaşamını düzenleyen yasalar ve genel ilkeler

Kimler Katılabilir?


Bu eğitime şu anda veya gelecekte bir ekibi etkili ve proaktif şekilde yöneterek Şirketinin rekabet avantajına katkı sağlamayı hedefleyen tüm yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

İdeal Süre


Bu eğitim modüler olarak tasarlanmıştır. Eğitimin ideal süresi her biri 2 günden oluşan toplam 4 modüldür. Kapalı eğitimlerde katılımcıların ortak ihtiyacına uygun olarak içerik düzenlemesi yapılarak süreyi değiştirmek mümkündür.

Katılımcı Sayısı


12-24 kişi

Desteklenen Yetkinlikler


Koçluk Becerisi
Karar Alma
Yönetme Becerisi ve Liderlik
Organizasyonel Farkındalık

Sunulan Fayda


 • Bu eğitime katılan yöneticiler İnsan kaynakları uygulamaları konusunda kendilerini daha donanımlı hissedecekler; ekiplerindeki ihtiyaçları öngörüp, süreçleri proaktif biçimde tetikleyebileceklerdir.
 • Ekiplerinde doğru insanı, doğru işte en çok fayda sağlayacak şekilde çalıştırabilmek ve şirket bağlılığı ve motivasyonunu sürdürebilmek konusunda farkındalık kazanacaklardır.

 

LİDERLER İÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ


Amaç


Bir çalışanın güçlü yönlerini ortaya çıkarıp bunu şirketinin hedefleri paralelinde mutlu ve üretken olacağı şekilde kullanmasını sağlamak bir yöneticinin asli görevinin en basit tarifi olmalı. Diğer taraftan performans değerlendirme sistemi yılın belirli bir zamanında yoğunlaşan bir süreç olarak tanımlandığında bazı yöneticiler bunu gerçek rolden uzaklaşmış ve “adet yerini bulsun” diye yapılan bir egzersiz olarak yorumlayabiliyorlar. Oysa çalışanının yeteneklerini fark etmek, bunu işyerinde performansa dönüştürebilmek ve gelişimleri için uğraşmak bir yöneticinin çalışanıyla yüz yüze geldiği her an yapması gereken çok önemli bir görev. Performans değerlendirme sistemleri ise bu anlayışın kurumsal olarak yerleşmesini sağlamak için var. Bu eğitimin amacı, çalışanlarının performanslarını değerlendirmekle sorumlu olan üst düzey yöneticilerin süreci etkili şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları donanımı sağlamak; çalışanlarına geribildirim vermeleri ve gelişim ihtiyaçlarını plana çevirebilmeleri konusunda onları desteklemektir.

Kapsam


Bu eğitimin kapsamı yukarıda tarif edilen ana mesajın katılımcılara anlatılması ve onlar tarafından içselleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim boyunca performans yönetiminin 5 ana unsuru yukarıdaki ana mesaj etrafında belirli bir örüntü içinde anlatılacaktır:

1. İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Hedeflerle yönetim
 • Farklı profillerin performansı

2. Yetkinliklerin Değerlendirilmesi
 • Yetkinliğin tanımı
 • İş için aranan kritik yetkinlikler
 • Yetkinliklerin değerlendirilmesi

3. Çalışanla Paylaşım
 • Etkili geribildirim verme

4. Performansın Gelişime Çevrilmesi
 • Çalışanın gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Gelişim planı hazırlanması ve uygulanması

5. Performans Değerlendirme Toplantısında Dikkat Edilecek Hususlar

Kimler Katılabilir?


Performans değerlendirmesi yapan yöneticiler

İdeal Süre


Eğitimin yukarıdaki içeriğe uygun süresi 2 gündür

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


İletişim
Hedef koyma
Yetkinlik değerlendirme
Uzlaşma
Geribildirim verme

Sunulan Fayda


 • Yöneticiler çalışanlarına hedef verme, değerlendirme, geri bildirim verme ve gelişim planı hazırlama gibi performans yönetiminin ana unsurlarını öğrenip, hem kendilerine dönük kişisel farkındalıklarını artıracak, hem de yöneticilik kapasitelerini bu anlamda genişletme fırsatı bulacaklardır.
 • Kurumlar için Performans Değerlendirme Sistemi’ne olan algı belirli bir standarda oturacak ve sistemin çalışanlar tarafından kabulü kolaylaşacaktır. Ayrıca çalışanların kurumun kendilerine yapmış olduğu bu yatırım ile bağlılık ve motivasyonları artacaktır.
 •  

IK PROFESYONELLERİ VE YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT


Amaç


Bu eğitim, “doğru işe, doğru insan” ilkesinden hareketle, eleman seçme ve işe yerleştirme sürecinde yer alan yöneticileri, başarılı bir mülakatın tüm aşamalarına hâkim olarak doğru elemanı seçme sürecini yürütebilecekleri bilgi, beceri ve tekniklerle donatmayı amaçlamaktadır.

Kapsam


 • Temel IK fonksiyonlarından biri olarak “Değerlendirme ve İşe Alım Süreci”
 • Mülakat ve Seçim Süreci
 • Mülakata Hazırlık
 • Özgeçmiş Filtreleme
 • Pozisyonun Gereklerini Anlama
 • Aranacak Yetkinlikleri Belirleme
 • Yetkinlik Nedir? Türleri, kapsamı…
 • Yetkinlik Arıyoruz Çünküüüü..
 • Adayların Performansı ve Potansiyelini Değerlendirme
 • Değerlendirelim..Peki Nasıl? Değerlendirme Teknikleri
 • Neden Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Mülakat Lojistiği
 • Mülakatı Gerçekleştirme
 • Açılış
 • Soruların Sorulması
 • Ne? ve Nasıl? Soruları
 • Yetkinlik / Deneyim ve Eğitim / Teknik Bilgi Ve Beceriler / İşe ve Şirkete Olan Motivasyona ve Uyuma / Kariyer Beklentilerine Yönelik Sorular
 • Soruları Detaylandırma
 • Alınması Gereken Diğer Bilgiler
 • Kapanış
  Değerlendirme
 • Yetkinlikleri Değerlendirme
 • Çok Yönlü Değerlendirme
 • Toplam Değerlendirme ve Karar
 • Referans Kontrolü

Kimler Katılabilir?


IK profesyonelleri ve yöneticiler

İdeal Süre


Eğitimin yukarıdaki içeriğe uygun süresi 2 gündür

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı 12, en fazla 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Mülakat becerileri
İletişim

Sunulan Fayda


 • Çalışanların mülakat yapma, yetkinlik dilini etkili kullanma, ölçme ve değerlendirme becerileri gelişecektir.
 • Kurum içinde ise uzun soluklu çalışan sayısı artacaktır.
 •  

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS


Amaç


İşletmelerde çeşitli fonksiyonlarda ve statülerde görevli yöneticiler verdikleri bazı kararlarda finansman bilgisini kullanmak durumundadır. Finansal bilginin önemi, günümüzde paranın aşırı maliyeti nedeni ile söz konusu kararların doğru alınabilmesinde daha da önem arz etmektedir. Bu eğitimin amacı finansçı olmayan yöneticilerin finans bilgilerini günün koşullarına uygun, pratik yöntemlerle geliştirmek ve iş yaşamlarına katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Kapsam


 • Finans fonksiyonunun işletmedeki rolü
 • Finansal bilgilerin kaynakları
 • Muhasebe sistemleri
 • Finansal Tablolar
 • Günümüzde finansal değerlendirmeler ve uygulamalar
 • Nakit yönetimi ve şirket karlılığına etkileri
 • Finansal kararların giderlerle ilişkisi
 • Kara geçiş analizleri ve uygulamaları
 • Sermaye piyasası araçlarının tanımı ve özellikleri

Kimler Katılabilir?


Finans kökenli ya da eğitimli olmayan yönetici ve yönetici adayları

İdeal Süre


Eğitimin yukarıdaki içeriğe uygun süresi 1 gündür

Katılımcı Sayısı


İdeal katılımcı sayısı en fazla 16 kişidir.

Desteklenen Yetkinlikler


Finans bilgisi

Sunulan Fayda


 • Finansçı olmayan yöneticilerin finansal farkındalıkları gelişecek ve yaptıkları işe bakış açılarında farklılık yaratmaya başlayacaklardır.
 • Kurum içinde her fonksiyondaki yöneticinin ticari farkındalığı artacaktır.

 

Table of Contents